Tóm tắt luận văn thạc sĩ về hoạch định chiến lược kinh doanh

Tóm tắt luận văn thạc sĩ về hoạch định chiến lược kinh doanh

Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về hoạch định chiến lược kinh doanh. Nếu bạn không bận rộn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn của Luận Văn Việt

Tên đề tài : Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Công ty Cổ phần

du lịch - dịch vụ Hội An

1. Tính cấp thiết của Đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Bằng việc sử dụng mô hình năm tác lực cạnh tranh của Michael E.Porter nhằm thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả cho hoạt động kinh doanh khách sạn tại Công ty Cổ Phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Phạm vi nghiên cứu: là môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch ở thành phố Hội An, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Du lịch - Dịch Vụ Hội An, Chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn của Công ty.

Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp

4. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong luận văn gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp chuyên gia.

Phương pháp nghiên cứu tại bàn: các thông tin được thu thập từ sách báo, tạp chí, các số liệu thống kê của phòng Thương mại - Du lịch thành phố Hội An các thông tin, số liệu thống kê từ các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Nguồn thông tin nội bộ là các kế hoạch kinh doanh, các báo cáo kết tổng hợp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chính vì vậy việc thu thập dữ liệu và phân tích số liệu được đặc biệt quan tâm.

5. Kết cấu của luận văn

Luận văn ngoài phần mở đầu bao gồm tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Luận văn gồm có ba chương chính:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược

Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ Phần Du Lịch - Dịch Vụ Hội An

Chương 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Công ty Cổ Phần Du Lịch - Dịch Vụ Hội An

KẾT LUẬN

https://g.page/luanvanviet?share

1 Like

Welcome come to here.

Welcome @buidiena3! We are active here on the forums and share our latest updates here and on Telegram via t.me/newsonnem

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.